Thứ bảy – tạo bài viết đầu tiên trên website & một số thứ khác bạn cần biết

Trước hết bạn cần tìm hiểu một số khái niệm cơ bản sau:

Video giới thiệu tổng quan về trình soạn thảo của WordPress:

Video giới thiệu chi tiết về cách viết bài trong WordPress (có một đoạn hơi mất thời gian, từ mốc 2 phút 50 giây đến mốc 4 phút 15 giây khi tôi viết demo một đoạn nội dung. Sau khi xem đến mốc 2 phút 50 giây bạn có thể lôi đến mốc 4 phút 15 giây luôn để xem tiếp.):


Phần quan trọng tiếp theo mà bạn cần phải biết liên quan đến việc cài đặt cũng như gỡ cài đặt plugin & theme: